Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
2016 Yılı 20 Adet Taşıt ile HEK Mübadele İhalesi...
 

​Emniyet Müdürlüğümüz kuvvesine kayıtlı ekonomik ömrünü tamamlamış HEK durumunda vyea trafik hasarlı durumda bulunan taşıtlar ile hurda malzemelerinin 24.04.2001 tarih ve 24382 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4645 Sayılı Kanun gereğince 09.06.2016 tarihinde mübadele ihalesi yapılacaktır. 

 İhale ilanı ile ilgili ayrıntıları aşağıda çıkartılmıştır.  

 

AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KAMU TAŞINIR MALLARI   MÜBADELE ŞARTNAMESİ
 
 
Tanımlar
 
MADDE 1-  Bu Şartnamede geçen;
1) Verilecek mal: İdare tarafından yükleniciye teslim edilecek taşınır malları,
2) Alınacak mal: Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek malları, ifade eder.
 
Mübadeleye ilişkin bilgiler
MADDE 2-
a) Mübadeleyi Yapan İdare                            : Amasya İl Emniyet Müdürlüğü             
b) Mübadelenin Yeri                                          : Göllübağları Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:66   
                                                                                             Emniyet  Müdürlüğü Konferans Salonu 05100/AMASYA
c) Mübadelenin Tarihi ve Saati                                  : 09/06/2016 Perşembe günü saat 14:00
d) Mübadeleye başlama miktarı                                 : En az 5 (beş) adet taşıt
e) Mübadele için sürülecek pey miktarı         : En az 1 (bir) adet bilgisayar ( mönitör, klavye,
                                                                          mause dahil)
f) Mübadele usulü                                          : Kapalı zarf,  açık artırma usulü
g) Kısmi teklif                                                : Bu mübadelede ihalesine kısmi teklif verilemez. 
           
Alınacak malın özellikleri
MADDE 3- Mübadele karşılığında alınacak malın teknik özellikleri;
TAŞIT:
            Adedi                                      : 5
Markası                                 : Ford
Yakıt Tipi                               : Dizel
Modeli                                    : 2016 Model
Donanım                                   : Ford Tourneo Courier Trend 1.5 L TDCİ Dizel 75 PS  
Renk                                       : 1 adet buz beyazı, 1 adet manyetik gri, 1 adet tektonik gri, 2 adet
                                                      aytozu gri
 
 
Verilecek mal ve özellikleri
 
MADDE 4- Mübadele karşılığında verilecek malın teknik özellikleri: (Ek- 2)
 
1-      20 adet İşletme maliyeti yüksek olup, tamir ve bakımı ekonomik olmayan değişik marka, model ve cinste taşıt.
2-      Tahmini 4.750 Kg hurda demir
3-      Tahmini 3.000 Kg Hurda Alüminyum
4-      Tahmini 150 Kg hurda Kurşun
5-      Tahmini 3.000 Kg hurda pvc elektronik malzeme
 
Taşıtların trafik tescili için araç muayene kontrol ve uygunluk belgeleri mübadeleyi kazanan firma tarafından alınacaktır. Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler, bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilecek olup, bulunduğu yerden taşınması işlemleri ve nakliye ücreti yükleniciye aittir.
 
 
Mübadele dokümanlarının görülmesi ve temini
 
MADDE 5- Mübadele dokümanı, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göllübağlar Mahallesi Alpaslan Türkeş Caddesi  No:66  Lojistik Şube Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 50.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 
Taşınır malların yerinde görülmesi
 
MADDE 6- Mübadele konusu verilecek mallar, mübadele ilan tarihinden itibaren ve mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar, mesai günlerinde 08.30-16.30 saatleri arasında ve görevli nezaretinde, Emniyet Müdürlüğümüz hizmet binası bahçesindeki hurdalık ve oto parkta görülebilir.
Mübadele işlemine katılacakların, mübadele yerine girebilmesi için geçerli bir kimlik belgesi ibraz etmeleri zorunludur.
İdare mübadele yerine giriş usul ve esasları ile alınan belgeleri geri verme biçimini belirlemeye yetkilidir.
 
Mübadeleye katılabilme şartları
 
MADDE 7-  Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
 
a) Teklif mektubunu,
b) Verilecek mala ait tahmin edilen bedelin % 3 ‘i oranındaki geçici teminatı,
c) Tebligat adresini gösterir belgeyi,
ç) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletname örneğini ve tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri örneğini, sunmaları zorunludur.
Teklif mektupları, Ek-1 deki örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.
Teklif Mektubunda;
a)  İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,
c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 
d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
 
Mübadeleye katılamayacak olanlar:
 
MADDE 8- Aşağıda belirtilenler mübadeleye katılamazlar.
 
a)Mübadeleyi yapan idarenin harcama yetkilisi,
            b)Mübadeleyi yapan idarenin mübadele iş ve işlemlerini hazırlamak, yürütmek, denetlemek ve sonuçlandırmakla görevli kişiler,
            c)  (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kişilerin anne, baba, eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,
            ç)  (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıkları hariç),
            d)  Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,
e) Bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar.
Yukarıda belirtilen şahısların mübadeleye katıldıklarının tespit edilmesi halinde, alınan geçici teminat gelir kaydedilir. Gerekiyorsa ilgililer hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 üncü, 84 üncü ve 85 inci maddeleri uyarınca kovuşturma açılır.
 
Yasak fiil veya davranışlar ile bunlara uymamanın cezası
 
MADDE 9-Açık artırma usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasında;
a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlamak suretiyle veya başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İhale esnasında isteklileri tereddüde düşürecek veya rekabeti kıracak söz söyleme ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışta bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,
c) Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme veya usuller kullanmak, yasak olup, bu yasaklara uymayanlar hakkında Devlet İhale Kanununun 84 üncü ve 85 inci maddeleri uygulanır.
 
Mübadele dokümanında değişiklik yapılması veya açıklanması
 
MADDE 10- İlan yapıldıktan sonra mübadele dokümanında (Şartname ve eklerinde) değişiklik yapılmaması esastır.
Ancak ilan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında zeyilname ile değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alan ve tebligat adresini idareye bildiren isteklilerin tamamına imza karşılığı elden verilir veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla ya da faksla gönderilir. Faksla yapılan gönderimlerin alındığı teyit edilir.
Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, mübadele tarihi bir defaya mahsus olmak üzere, zeyilname ile en fazla yirmi gün ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.
İstekliler tekliflerini hazırlarken mübadele dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama talep eden firmaya ve ihale dokümanını alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde faksla bildirilir ve teyit alınır. Teyit alınamadığı durumlarda yazılı olarak gönderilir ve aynı zamanda açıklama internette yayımlanabilir.
Mübadele ile ilgili olarak ortaya çıkan hata veya eksikliklerin zeyilname yoluyla düzeltilmesinin mümkün olmaması halinde ise, harcama yetkilisinden onay alınarak, önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
 
 
Mübadele esnasında uyulacak esaslar
 
MADDE 11- Açık artırma usulüyle yapılacak mübadelede aşağıdaki kurallara uyulur.
a) Komisyon başkanı tarafından mübadeleye ilişkin gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve mübadele düzeninin sağlandığı anlaşıldıktan sonra mübadeleye başlanır.
b) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 2 nci maddesinin (e) bendinde belirtilen peyin cinsinden olmak üzere en az yine bu maddede belirtilen miktarda artırma yapılabilir.
c) Artırmaya pey sürenler kendilerinden fazla pey süren çıkmadığı sürece teklif ettikleri miktarla bağlıdırlar. İstekliler artırmada teklif ettikleri miktardan dönemezler.
ç) Artırma sırasında mübadeleden en son çekilenin adı soyadı ve adresiyle sürdüğü pey miktarı mübadele kararına yazılarak ilgilinin imzası alınır. İlgilinin imzadan çekilmesi halinde durum ayrıca belirlenir.
d) Verilen teklifler sonucunda mübadele en yüksek bedeli verenin üzerinde kalır. Son teklif alındıktan sonra artırım teklifleri kabul edilmez.
e) Mübadele esnasında bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen yasaklara uymadıkları belirlenenler, mübadele komisyonu kararı ile mübadele yerinden derhal uzaklaştırırlar. Bu suretle mübadele yerinden uzaklaştırılanlar aynı mübadelede diğer artırmalara iştirak edemezler.
f) Mübadelede teklif edilen malların sayısının eşit olması halinde; bu Şartnamede belirtilen daha az değerli ürünlerle artırmaya devam edilir.
 Mübadelede teklif edilen taşıt sayılarının eşit olması halinde; İhalenin açık artırım pey miktarı
 olarak, en az 1 (bir) adet  Lenovo marka bilgisayar (asus marka mönitör, klavye ve mause dahil) (Ek- 3)
g) İdare gerekçesini belirtmek suretiyle mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin mübadeleyi yapmama kararına itiraz edilemez ve mübadelenin iptal edilmesi halinde ilgililer hak talebinde bulunamazlar.
 
Tekliflerin geçerlilik süresi
 
            MADDE 12- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
Teminat olarak kabul edilecek değerler
 
MADDE 13- Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası. 
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.         
            İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz, bunlar nakit veya hazine bonosu olarak yatırılacaksa Amasya Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü adresine yatırılacaktır. 
 
Geçici ve kesin teminat
 
MADDE 14- Mübadeleye katılacaklar mala ait tahmin edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, (90) günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.
Mübadele üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, alınacak malın tahmin edilen bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
 
Geçici teminatın iadesi   
                                                                                                                                                                                                                                 
MADDE 15- Üzerinde mübadele kalmayanların geçici teminatları, mübadele komisyon kararının harcama yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra iade edilir.
 
Tahmin edilen bedel
 
MADDE 16- Bu mübadelede verilecek malın tahmini bedeli 222.175.00TL (ikiyüzyirmiikibinyüzyetmişbeş) TL, alınacak malın tahmini bedeli 222.175.00TL (ikiyüzyirmiikibinyüzyetmişbeş) TL olarak belirlenmiştir.
 
Mübadele sonucunun karara bağlanması
 
MADDE 17- Mübadele komisyonu tarafından alınan mübadele kararları harcama yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç (7) yedi iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.
Onaylanan veya iptal edilen mübadele kararları, onaylandığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde, istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verildiği tarihi izleyen (7) yedinci gün kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
 
Sözleşmesinin imzalanması
 
MADDE 18- Mübadele kararlarının onaylanıp istekliye bildirilmesini müteakip aşağıdaki hususlara uyulur:
a) İstekli, onaylanan mübadele kararının tebliğinden itibaren (15) onbeş gün içinde, ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken her çeşit vergi, resim, harç, tellaliye ve sair giderleri mübadeleyi yapan idarenin muhasebe birimine yatırdıktan ve alınacak malın bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6’sı oranındaki kesin teminatı idareye tesliminden sonra sözleşmeyi imzalamak zorundadır.
b) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın mübadele bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
c) Sözleşme yapma süresi içinde Şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve teminat yatırılması gerekmez.
ç) İstekli 21 inci maddede belirtilen hallerin dışında mübadelenin iptalini veya sözleşmenin feshini isteyemez.
d) Mübadelenin tebliğ edilmesinden itibaren (15) onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz
İhale üzerinde kalan isteklinin, bu şartnameye uymaması veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir.
Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
 
Malları teslim etme ve alma
 
MADDE 19- Verilecek mallar hali hazır durumu ile mübadeleye sunulmakta olup, Şartnamede hasar oranları gösterildiği takdirde bu hasar oranlarına ilişkin hususlar yalnızca “bilgi” mahiyetindedir.
İsteklilerin verilecek malı yerinde bizzat görerek mübadeleye katıldığı kabul edildiğinden; hasar oranları listede gösterilmiş olsun veya olmasın malın evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiçbir sorumluluk kabul edilmez ve Şartnamede yer alan taşınır malların evsafına itiraz edilemez.
Malların tesliminde aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Mübadele sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici alınacak malı (30) otuz gün içinde Amasya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine bir defada teslim edecektir. Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğe göre yapılacak muayene sonucunda malın uygun bulunması halinde bu durumun yükleniciye tebligatını müteakip (15) onbeş gün içinde verilecek mal idareden teslim alınacaktır.
b) Alınacak malın süresinde teslim edilmemesi veya verilecek malın süresinde teslim alınmaması durumunda, gecikilen her gün için tahmini bedelin % 0,5’i (bindebeşi) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu sürelerin her biri otuz günü geçemez. Bu sürelerin aşılması halinde idare, bu Şartnamenin 24 üncü maddesi hükmünü uygulama yetkisine sahiptir.
c) Alınacak mal muayenede reddedildiği takdirde yüklenici reddedilen malın yerine kalan süre içerisinde yenisini getirebilecektir. Alınacak malın muayene ve kabulde uygun bulunmaması halinde, verilecek mal teslim edilmeyecektir.
ç) Muayene ve kabulün başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre, alınacak malın teslim süresinden sayılmayacaktır.
d) Teslim etme ve alma işlemlerinde tartma işlemi gerektiği takdirde idarece uygun görülecek bir yerde yapılacak tartı esas alınacaktır. Teslim etme ve alma işlemlerinde her türlü tartı, nakliye, yükleme ve boşaltma ve diğer ilgili masraflar yükleniciye ait olacaktır.
 
Fazla veya eksik mübadele
 
MADDE 20- İdare gerek görürse harcama yetkilisinden onay almak kaydıyla, eksik veya fazla mal, ihale değerlerinin ölçeğine bölünmesi sonucu bulunacak birim değerine çarpımı sonucu eksiklikler fazlalıklardan mahsup edilmek suretiyle, fazlalık çıkarsa şartnamedeki miktar kadar teslim edilir.
 
Mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi
 
MADDE 21- Aşağıdaki durumlarda mübadelenin iptali ve sözleşmenin feshi söz konusu olur:
a) Mübadele işleminde verilecek malın ilanda ve Şartnamede belirtilen evsafa uygun olmaması halinde yüklenici tarafından Şartnamenin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendindeki süre içinde ve taşınır mal teslim alınmadan önce yazılı olarak ilgili idareye bildirilmesi ve idarece kabul edilmesi halinde mübadele iptal edilebilir.
b) Tescile tabi taşınır malların tesliminden sonra, tescili sırasında ilan ve Şartnamede belirtilen evsafa uyulmadığının, ilgili mevzuatında öngörülen tescil süresi içerisinde yüklenici tarafından idareye yazılı olarak bildirilmesi ve idarenin bu talebi yaptıracağı tespit sonucunda haklı ve yerinde bulması veya idarece söz konusu hususun resen tespit edilmesi halinde, sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilebilir. Süresi içinde müracaatta bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.
c) Yüklenicinin alınacak malı idareye teslim etmesini müteakip Muayene Kabul Komisyonunca kabul edildiğinin tebliğ edilmesinden sonra, Şartnamede gösterilen süre içinde idarenin yükleniciye verilecek malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden (15) onbeş gün içinde (10) on gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla yüklenici taahhüdünden vazgeçebilir.
Bu durumda mübadelenin iptali ile sözleşmenin feshine karar verilir ve ödenen geçici teminat ile alınacak mal yükleniciye iade edilir.
Verilecek malın tesliminden sonra sözleşmenin feshi halinde, ilgililerin taşınır mala ilişkin doğrudan gerçekleştirmiş oldukları masraflar, mahkemece yapılacak tespit çerçevesinde ödenir.
           
Muayene ile ilgili hususlar
 
MADDE 22- Alınacak malın muayenesi yürürlükteki Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.
       
Vergi, resim, harç, sözleşme ve diğer yükümlülükler
 
MADDE 23- Mübadele işlemi, sözleşme taahhüdünün tamamının yapılmasına ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve diğer yükümlülükler ile sözleşme giderleri yükleniciye aittir.
Alınacak mal ile ilgili KDV ve ÖTV dahil, vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler ile tellaliye alıcısına ait olup, mübadele kararının tebliği tarihinden itibaren (15) onbeş gün içinde yatırılması zorunludur.
Verilecek olan taşıtlar anahtar teslimi olup, tescil giderleri ve sigorta bedelleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
 
Taahhüdün yerine getirilmemesi
 
MADDE 24- Bu Şartnamenin hilafına yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü kısmen veya tamamen sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın idare sözleşmeyi tek taraflı olarak feshe yetkilidir. Fesih yükleniciye tek taraflı olarak bildirilecek ve teminat irat kaydedilecektir.
         
Şartnamede hüküm bulunmayan haller
         
MADDE 25- Bu Şartname ve ekleri ile mübadele sonrası düzenlenecek mübadele kararı ve sözleşmesinde yer almayan hallerde, genel hükümler uygulanır.
 
İhtilafların çözüm yeri
 
MADDE 26- Bu Şartname uyarınca yapılacak mübadelelerde doğabilecek ihtilaflar, mübadeleyi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.
 
Süre uzatımı
 
MADDE 27- Yüklenicinin sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi halinde (15) onbeş gün içinde belge ile müracaat etmek koşuluyla kendisine veya vekiline süre uzatımı verilebilir. İsteklinin ölümü halinde varislerin, malın teslim süresi içinde mahkemeye eksiksiz müracaat etmek koşuluyla veraset ilamının veriliş tarihini takip eden günden başlamak üzere Şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilir. Uzatma süresinde yapılan hizmetlere tarifesine göre ücret tatbik edilir.   
 
Diğer hususlar
 
MADDE 28- Mübadeleye katılanlar bu Şartname ve eklerindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılırlar.
Şartname eki listeler Şartname kapsamında olup, istekli mübadele kararı ve sözleşmedeki hükümlerle birlikte bu Şartname eklerindeki tüm hükümlere uymak zorundadır.
 
 
 
 
E K İ                                      :
Ek-1:  1 adet teklif mektubu örneği
Ek-2:  1 adet verilecek taşıt, mal ve malzemelerin
 cins ve özelliklerini gösterir liste
Ek-3:  2 adet alınacak taşıt, bilgisayar ve monitör özelliklerini gösterir liste
 
 
 
 
 
 
 
 
…/05/2016
U Y G U N D U R
 
 
Mehmet ARTUNAY
İl Emniyet Müdürü
                                                                                                     1. Sınıf Emniyet Müdürü
 

 

                                                                                                                
AMASYA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
 MÜBADELE İLANI
 
Amasya Emniyet Müdürlüğü kuvvesinde bulunan aşağıda miktarları yazılı HEK durumundaki taşıtlar ile hurda durumunda bulunan malzemeler 4645 Sayılı Kanun ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince mübadele yoluyla ihale edilecektir.
 
1-İdarenin
 
    a) Adı-Adresi
: Amasya Emniyet Müdürlüğü - Göllü Bağlar Mah. Alpaslan Türkeş Caddesi 
  No: 66 AMASYA    
    b) Telefon ve faks numarası
: 0 358 218 50 05 – Fax: 0 358 218 19 96
    c) Elektronik posta adresi
:  www.amasya.pol.tr
2-Mübadelenin
 
a) Yapılacağı yer
: Amasya Emniyet Müdürlüğü konferans salonu
b) Tarihi ve saati
: 09/06/2016 Perşembe günü Saat: 14.00
c) Tahmini bedel
: 222,175,00. (ikiyüzyirmiikibinyüzyetmişbeş) TL
d) İhale usulu
: Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince Kapalı zarf, Açık teklif usulüdür.
e) Alınacak malın özelliği
e) Açık Arttırma Pey Miktarı
: 5 adet 2016 model Ford Tourneo Courier Trend 1.5 L TDCİ Dizel 75 PS taşıt
: En az 1 (bir) adet Lenovo H5050  bilgisayar (asus marka  mönitör, klaye,  mause dahil)
3-Mübadele konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı;
 
HEK durumdaki taşıtlar:
 
S.NO
MODEL YILI
MARKASI
 
MOTOR HACMİ
 
MOTOR GÜCÜ
CİNSİ
 
FAAL DURUMU
 
HASAR DURUMU
KM
 
TAHMİNİ BEDEL (TL)
 
1
2005
 
Fiat Doblo
 
1910
 
105
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
331585
 
10.000,00
2
 
2005
 
Fıat Doblo
 
1910
 
105
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
334130
 
9.000,00
3
 
2005
 
Fıat Doblo
 
1910
 
105
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
347108
 
9.000,00
4
 
2005
 
Fıat Doblo
 
1910
 
105
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
400000
 
8.000,00
5
 
2005
 
Fıat Doblo
 
1910
 
105
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
361280
 
10.000,00
6
 
2005
 
Fıat Doblo
 
1910
 
105
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
285723
 
9.000,00
7
 
2008
Pegeout Partner
 
1868
 
51 K
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
310271
 
12.000,00
8
 
2007
 
Ford Connect
 
1753
 
66
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
257977
 
11.000,00
9
 
2007
 
Ford Connect
 
1753
 
66
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
263785
 
11.000.00
10
 
2007
 
Ford Connect
 
1753
 
66
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
279320
 
11.000,00
11
 
2008
 
Ford Connect
 
1753
 
66
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
282181
 
11.000,00
   12
 
2009
Pegeout Partner
 
1868
 
51
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
263371
 
12.000,00
13
 
2009
Pegeout Partner
 
1868
 
51
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
192141
 
12.000,00
14
 
2009
Pegeout Partner
 
1868
 
51
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
226050
 
12.000,00
15
 
2009
Pegeout Partner
 
1868
 
51
 
Kamyonet
 
Faal
 
Hasarsız
 
254730
 
12.000,00
16
 
2009
Renault Megane
 
1598
 
82
 
Binek
 
Gayri Faal
 
Hasarlı
 
-
 
8.000,00
17
 
2005
Toyota Corolla
 
1598
 
81
 
Binek
 
Faal
 
Hasarsız
 
361345
 
17.000,00
18
 
2005
Toyota
Corolla
 
1598
 
81
 
Binek
 
Gayri Faal
 
Hasarlı
 
384954
 
10.000,00
19
 
2003
Tofaş Şahin
 
1581
 
80
 
Binek
 
Faal
 
Hasarsız
 
120555
 
9.000,00
20
 
1998
 
Opel Combo
 
1389
60 HP DIN 5400
 
Panelvan
 
Faal
 
Hasarsız
 
35508
 
7.000,00
                                                                                                                                                     
TOPLAM
 
  210.000.00
 
 
 
1                                       
 
 
 
 
 
 
 
HEK durumundaki malzemeler:
 
 
S.NO
MALZEMENİN CİNSİ
DURUMU
TAHMİNİ HURDA MİKTARI KĞ.
 TAHMİNİ TOPLAM BİRİM BEDELİ (TL)
 
1
335 adet çeşitli ekonomik ömrünü doldurmuş demir aksamlı taşınır  malzeme,( masa, sandalye  çalışma koltukları  eski çıkma oto yedek parçaları, çıkma inşaat demirleri, çeşitli .hurda demir vb.)malzemeler 
HURDA
4.750
1.900,00
 
2
Alüminyum oto  plakası,çeşit  li alüminyum hurdalar,çatı saçları,çatı olukları Vb.
HURDA
 3.000
9.300,00
 
3
PVC, Bilgisayar kasaları. ekranları, yazıcılar, klima, televizyon , elektronik vb. malzemeler
HURDA
 3.000
   450,00
 
4
Kurşun
HURDA
150
   525.00
 
 
 
                   TOPLAM:                 12.175,00
 
 
 
          Yukarıda cins ve miktarları yazılı HEK durumundaki taşıtlar ile malzemeler karşılığında, alınacak olan 5 adet taşıtın ve peyle artırılacak olan bilgisayar ve monitörün ayrıntılı teknik özellikleri şartname ekinde belirtilmiştir.
 
 
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve zorunlu olarak istenilen belgeler:
     Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
      a) Teklif Mektubu,
b) Tahmini bedel üzerinden en az % 3 oranında Geçici Teminat yatırıldığına dair makbuz,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların   noterden onaylı imza sirküleri,
      e)- İadeli taahhütlü posta yoluyla teklif verecek istekliler şartnameyi tamamen okuyup kabul ettiğini belirtir belgeyi teklif mektubunda sunacaklardır.
 
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
 
6- Mübadele dokümanı ve şartnamesi Amasya Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İkmal Büro Amirliği (6.Kat) Göllü bağları Mah.Alpaslan Türkeş Caddesi No:66 AMASYA adresinde görülebilir.
 
7- Mübadeleye teklif verecek isteklilerin mübadele şartnamesini ve eklerini yukarıdaki adresten satın alınabileceği gibi, İadeli taahhütlü posta yolu ile teklif verecek istekliler Amasya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Hesabına doküman bedeli olarak 50 TL yatırdığına dair makbuzunu ibraz etmek şartı ile şartnameyi ve eklerini www.amasya.pol.tr.  Web sitesinde temin edilebilirler.
 
8- Kapalı zarf usulü verilecek teklifler, 09/06/2016 Perşembe günü Saat 14.00’a kadar Amasya Emniyet Müdürlüğü İkmal Bakım Büro Amirliği Göllü bağlar Mah.Alpaslan Türkeş Cad.No:66 AMASYA adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir, ancak posta vasıtasıyla teklifte bulunacakların verdiği             teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
 
9-  Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle            gerçekleştirilir.
10- Mübadelenin, tebliğ edilmesinden itibaren (15) onbeş gün içinde gerçekleştirilmesi halinde sözleşme yapılmayacak, ancak mübadele gerçekleşmez ise sözleşme yapılacaktır.
 
11- Mübadelesi yapılacak olan malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 08:30 ile 16:30 saatleri arasında; araç ve hurda malzemeler Amasya Emniyet Müdürlüğü oto parkında ve bahçesinde,  /AMASYA adreslerinden görülebilir.
12- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
               
 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                              2
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

2016 Model Ford Tourneo Courier Trend 1.5 L TDCİ Dizel 75 PS Teknik özellikleri:
 
Motor Verileri 
Euro-Norm
Şanzıman
Güç
Tork
C02 Emisyonu (g/km) 
(Kombine)
Şehir İçi
Şehir Dışı
Kombine
1.5 L TDCi Dizel 75 PS
5b/5+  
Manuel / 5 ileri
75 PS
190 Nm 
 
108
4,7
3,7
4,1
Ağırlıklar
Boş Ağırlık (kg)
Azami Yüklü Ağırlık (kg)
İstiap Haddi (kg)
Max. Römorklu Ağırlık** (kg)
1.5 L TDCi Dizel 75 PS
1278
1795
568
2295
 
Jantlar & Lastikler & Fren
 
Jantlar & Lastikler
Trend
 
 
 
195/60/R15 Lastikler
S
 
 
 
195/55/R16 Lastikler
-
 
 
 
15" Çelik Jantlar & Tam Boy Jant Kapağı
S
 
 
 
15" Alüminyum Jantlar
-
 
 
 
16" Alüminyum Jantlar
-
 
 
 
   
   
 
 
 
   
   
 
 
 
Fren & Direksiyon
Trend
 
 
 
Rejenartif Fren Sistemi
S
 
 
 
Ön Disk/Arka Kampana Frenler
S
 
 
 
Hidrolik direksiyon, elektromekanik (EPAS) 
S
 
 
 
 Ölçüler
 
Uzunluk (mm)
   
 
Uzunluk, Römork tertibatı olmadan
4.157
 
Genişlik, dış aynalarla birlikte / dış aynalar katlı iken 
2.060 / 1.976 
 
Uzunluk, azami (yüksüz) 
1.726
 
Sürgülü kapı genişliği 
612
 
Tekerlek kasarları arasında bagaj genişliği 
983
 
Bagaj genişliği, azami 
1.345
 
Bagaj yüksekliği, tabandan tavana kadar 
1.200
 
Bagaj uzunluğu, zeminde 1. koltuk sırasına kadar (2. koltuk sırası katlanmış ve dik konuma getirilmiş) 
1.107
 
Bagaj uzunluğu, zeminde 2. koltuk sırasına kadar 
837
 
   
   
 
Bagaj hacmi (Litre) 
   
 
Bagaj hacmi, 1. koltuk sırasına kadar (2. koltuk sırası katlanmış ve dik konuma getirilmiş, tavana kadar yüklenmiş durumda) 
1.656
 
Bagaj hacmi, 2. koltuk sırasına kadar, tavana kadar yüklenmiş durumda  
708
 
Yakıt Deposu Hacmi (Litre)
 
Dizel Motorlar
47
 
Benzinli Motor
 
 
 
 
 


48
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 • http://www.tgp.gov.tr/
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • Çocuklar Uluslararası Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS